Obmedzenie prevádzky na ulici Hodonínska medzi Krematóriom a odbočkou do lokality Podkerepušky

Obmedzenie prevádzky na ulici Hodonínska medzi Krematóriom a odbočkou do lokality Podkerepušky

V predmetnej lokalite bol dňa 07.01.2020 pod č OU-BA-OCDPK2-2020/028153 povolený Okresným úradom Bratislava vjazd a výjazd pre žiadateľa spoločnosť FORESPO REALITY 8, a.s. za účelom umiestnenia výkopovej zeminy zo stavby investora. Uvedená zemina je vyvážaná na pozemok investora. Vjazd a výjazd je povolený Okresným úradom na dobu určitú do 30.05.2020. Podmienkou Okresného úradu bolo dodržiavanie čistoty na komunikácii Hodonínska, ako aj po uplynutí povolenej doby, uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. V uvedenej lokalite stavebný úrad – Záhorská Bystrica nepovoľoval žiadny objekt stavby a ani nebola podaná žiadosť na výstavbu.

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vzniesla požiadavku na investora, aby zemina nebola vyvážaná v najväčšej dopravnej špičke. Investor po komunikácii s mestskou časťou sa dohodol na dodržiavaní času vývozu a odvozu zeminy od 10:00 do 15:00.