Výrub dreviny

STAROSTLIVOSŤ O DREVINY

DREVINA  podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je STROM alebo KER vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu (lesného pozemku).

Ustanovenie § 47 ods. 2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkovi, správcovi, nájomcovi pozemku povinnosť starať sa o dreviny a to bez ohľadu na to, či ide o súkromné, štátne alebo obecné pozemky, na ktorých drevina rastie. Prvoradým cieľom ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom  zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho umiestnenia (napr. pôdoochranná, vodoochranná, klimatická,  krajinotvorná, rekreačná, estetická funkcia).   Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín upravuje § 17 vyhlášky  MŽP  č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Starostlivosť o dreviny spočíva v ich ošetrovaní  a udržiavaní, s cieľom zabezpečenia udržania alebo zlepšenia zdravotného stavu drevín, ako aj  odstraňovanie následkov ich poškodenia.

Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu
alebo na odstránenie následkov ich poškodenia. Ošetrovanie drevín sa však podľa  § 17 ods. 6 vyhlášky
č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. musí vykonávať s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. 

Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj
drevín sa zabezpečuje najmä:

 1. a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa
  na výsadbu, b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
 2. c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
 3. d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
 4. e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny, 8a)
 5. f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
 6. h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
 7. i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín,
  prednostne z nekovových materiálov.

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

SÚHLAS NA VÝRUB DREVINY  môže orgán ochrany prírody vydať po splnení nasledovných podmienok:

Dreviny musia byť posúdené z hľadiska:

 1. a) ekologických funkcií dreviny,
 2. b) estetických funkcií dreviny,
 3. c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.
  (§ 47 ods.3 zákona)

Súhlas na výrub drevín možno vydať  len v odôvodnených prípadoch. ( § 47 ods. 3 zákona)

Odôvodneným  prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny  podľa § 17 ods. 11  vyhlášky č. 24/2003 Z.z. je najmä preukázanie:

– zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia,

– nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo

– narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

So súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.
( § 47 ods. 3 zákona)

Po vyznačení výrubu drevín.
( § 47 ods. 3 zákona)

Spôsob označovania drevín určených na výrub je podrobnejšie uvedený v § 17 ods. 13 a 14 vykonávacej vyhlášky č.24/2003 Z.z.

 Dreviny, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (mesta) v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:

 • všetky dreviny rastúce na cintorínoch, alebo ako súčasť verejnej zelene
 • stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách
 • ostatné stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovinaté porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2.

Potrebné údaje a dokumenty:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt, alebo názov (obchodné meno) a sídlo žiadateľa
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku na ktorom drevina rastie
 • kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • súhlas vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ  nie je jeho vlastníkom
 • špecifikácia drevín (druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou, alebo výmera krovitých porastov)
 • odôvodnenie žiadosti

Správny poplatok:

Fyzická osoba – občan  10€

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ   100 €

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny je orgán ochrany prírody  povinný prihliadať na:

 1. a) druh a zdravotný stav dreviny,
 2. b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 3. c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného
  pokoja (obdobie vegetačného pokoja je určené § 17 ods. 5 vyhlášky
  č. 24/2003 Z.z. a to od  1. októbra – do 31 marca),
 4. d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na
  základe  zákona (Ide napr. o podmienky stanovené napr.
  vo vyhláškach, ktorými sa ustanovujú obmedzenia v chránených
  vtáčích územiach) .

( § 17 ods. 10  vyhlášky č.24/2003 Z.z)

Rozhodovací  proces o vydaní alebo nevydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti (neúplná žiadosť),je orgán ochrany prírody povinný vyzvať žiadateľa o výrub, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a nedostatky odstránil.

Tlačivá

Žiadosť o výrub drevín

Oznámenie o výrube drevín