Stavebný úrad

Kontakt:  0908 524 149
Email:
stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

Ing. Beáta Rodáková
tel: 02/69 204 911

Ing. Margaréta Rychtáriková
tel: 02/65 956 250

DROBNÉ STAVBY vybavíte na Referáte drobných stavieb:
Vlasta Hubková
tel.: 02/69 204 9130910 293 230
hubkova@zahorskabystrica.sk

Kompetencie Stavebného úradu

Stavebný úrad vykonáva pôsobnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie .

Vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, využití územia, chránenej časti krajiny a stavebnej uzávere podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje zmeny územné rozhodnutia podľa Stavebného zákona. Komplexne zabezpečuje stavebné konania. Vydáva stavebné povolenia, rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením. Vydáva povolenia podľa § 71 Stavebného zákona. Vykonáva kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje konanie a vydáva nariadenie o odstránení stavby podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje konanie o dodatočnom povolení stavby. Nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vo verejnom záujme vlastníkovi stavby, ak svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb. Pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu, kontrolujú, či sa stavby a jej zmeny, terénne úpravy, odstránenia stavby uskutočňujú podľa Stavebného zákona, povolenia stavebného úradu.

Tlačivá na stiahnutie