Voľby NR SR 2020

Informácia pre voliča k voľbám do NR SR
Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt
Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt
Námietková kancelária
Okrsková volebná komisia
Rozhodnutie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do NR SR
Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu + splnomocnenie
Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o zaslanie prenosného hlasovacieho preukazu

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný  (Informácia pre voliča), alebo
–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)