Daň za predajné automaty

Mgr. Dagmar Krajčírová, MBA
0901 795 498

Upravuje Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – časť šiesta Daň za predajné automaty a časť siedma Daň za nevýherné hracie prístroje

Predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje

Základom dane je počet predajných automatov.

 • Sadzba dane sa určuje v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok takto:
 1. 100,- EUR za predajný automat obsahujúci potravinový tovar okrem alkoholických a tabakových výrobkov v interiéri
 2. 200,- EUR za predajný automat obsahujúci potravinový tovaru okrem alkoholických a tabakových výrobkov v exteriéri
 3. 250,- EUR za predajný automat, ak skladba ponukového tovaru obsahuje okrem potravinového tovaru aj max. 30 %  alkoholických alebo tabakových výrobkov
 4. 500,- EUR za predajný automat obsahujúci v skladbe výlučne alkoholické alebo tabakové výrobky

 

 • Sadzba dane sa určuje v eurách za jeden výdajný balíkobox a kalendárny rok:

500,- EUR

 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (MČ BA Záhorská Bystrica) na tomto tlačive – tlačivo Priznanie k dani za predajné automaty – (1 a 2. strana + VI. Oddiel) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v uvedenej lehote (do 30 dní) zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 • Súčasne s oznámením predloží živnostenský list alebo výpis z OR, nie starší ako 3 mesiace a nájomnú zmluvu.

Ďalšie podrobné informácie a povinnosti nájdete v platnom

VZN MČ BA Záhorská Bystrica 6/2023 §5

Legislatíva

 • VZN 6/2023 Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica o miestnych daniach a poplatkov
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov (Daňový poriadok)

Nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Nevýherné hracie prístroje sú:

 1. a) elektronické prístroje na počítačové hry,
 2. b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
 • Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
 • Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rokSadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:a)        do zabratej plochy 3m² vrátane                                                       500,-  EURb)        nad 3m² zabratej plochy                                                                  700,-  EUR
 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (MČ BA Záhorská Bystrica) na tomto tlačive – tlačivo Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje – (1 a 2. strana + VII. Oddiel) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v uvedenej lehote (do 30 dní) zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ďalšie podrobné informácie a povinnosti nájdete v platnom

VZN MČ BA Záhorská Bystrica 6/2023 §6

Legislatíva

 • VZN 6/2023 Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica o miestnych daniach a poplatkov
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov (Daňový poriadok)

Tlačivá

Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, k dani z predajných automat…

Priznanie k dani z nehnuteľností k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností k dani za predajné automaty

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa