Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2020 s prognózami rokov 2021 a 2022

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2020 s prognózami rokov 2021 a 2022

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica na rok 2020 s prognózami rokov 2021 a 2022

Zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti dňa 25.11.2019

Predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2019

Návrh príjmov rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2020 až 2022

Návrh výdavkov rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2020 až 2022

Rekapituláciu príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2020 až 2022

 

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce

Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení obec je povinná zverejniť návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení obec zverejní návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako, čo znamená, že pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu sa koná podľa ustanovení, podľa ktorých sa koná pripomienkové konanie k vydaniu všeobecne záväzného nariadenia obce.

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť  desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční miestny úrad s finančnou komisiou.  Vyhodnotenie pripomienok sa predkladá poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.