Referát výstavby, dopravy územného plánov. a verejného obstarávania a investičných činností

Ing. Jana Liďáková                                       

tel.: 02/65 957 128, 0903 414 179

jlidakova@zahorskabystrica.sk

Náplň pracovných činností referátu:

 • tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti,
 • obstarávanie podkladov, informácií a materiálov pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave,
 • príprava stanovísk k projektom organizácie miestnej hromadnej dopravy a zabezpečuje analýzy ekonomických dopadov dopravných riešení,
 • príprava návrhov záväzných stanovísk k dopravným a líniovým stavbám,
 • vydávanie stanovísk k plánom opráv, veľkých opráv a investícií na cestách a miestnych komunikáciách na území mestskej časti,
 • správa inžinierskych sietí na území MČ
 • príprava rozhodnutí v pôsobnosti cestného správneho orgánu vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií:
  • povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií
  • povoľovanie uzávierky
  • rozhodovanie o povolení vyhradeného parkoviska
  • rozhodovanie o pripájaní miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti
  • vykonávanie odborného dohľadu na komunikáciách
  • povolenie na zaujatie verejného priestranstva
 • vypracúva stanoviská mestskej časti v prípadoch týkajúcich sa miestnych komunikácií I. a II. triedy,
 • zabezpečuje správu, opravy a údržbu komunikácií III. a IV. triedy a dopravného značenia na komunikáciách III. a IV. triedy,
 • prípravu stanovísk a rozhodnutí k návrhom na uzávierky a obchádzky,
 • priestupkovú agendu na úseku dopravy a cestného hospodárstva pod a osobitných predpisov v rozsahu pôsobnosti mestskej časti,
 • koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti dopravnej politiky,
 • výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami,
 • tvorba, organizovanie, koordinácia a plnenie parkovacej politiky,
 • pripravuje územnoplánovacie informácie, predbežné súhlasy k začatiu investičnej a podnikateľskej činnosti na území mestskej časti,
 • plnenie povinností mestskej časti vyplývajúcich zo štatútu a z platných právnych predpisov upravujúcich cestné hospodárstvo, vydávanie parkovacích kariet pre obyvateľov mestskej časti, vyjadrenie sa k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva
 • zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním zásad stanovených v ÚPD resp. regulatívov územného rozvoja a výstavby v MČ,
 • obstaráva územnoplánovacie podklady, ÚPD vo všetkých etapách prípravy, zabezpečuje ich
 • prerokovanie a ich schválenie, prostredníctvom spracovateľov a obstarávateľov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a zabezpečuje predloženie materiálov na schválenie v miestnom zastupiteľstve,
 • zabezpečuje pripomienkové konanie a prerokovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie,
 • pripravuje územnoplánovacie informácie, predbežné súhlasy k začatiu investičnej a podnikateľskej činnosti na území mestskej časti,
 • pripravuje stanoviská mestskej časti k doručeným stupňom ÚPD a k umiestňovaniu stavieb podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. a č. 543/2002 Z.z.,
 • pripravuje stanoviská k stavebným úpravám stavieb, zmenám v užívaní stavieb,
 • pripravuje stanoviská v rámci stavebného a kolaudačného konania stavieb na území mestskej časti v zmysle zákona č. 364/2004 z. a č. 543/2002  Z.z.,
 • sleduje stavebnú činnosť na území MĆ,
 • zabezpečuje investičnú činnosť pri stavebných akciách realizovaných Mestskou časťou (objednanie PD, konzultácie v technických veciach, uzatváranie zmlúv),
 • vykonáva dohľad na stavbách realizovaných mestskou časťou,
 • informuje verejnosť o územnom rozvoji MČ,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie prác a služieb v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na zákazky s nízkou hodnotou v rámci svojej agendy a spolupracuje s ostatnými referátmi v danej oblasti,
 • úzko spolupracuje s komisiou výstavby a dopravy a realizuje závery s jej rokovaní,
 • vedie evidenciu priestupkov, spracováva potrebnú dokumentáciu k priestupkovému konaniu a spracováva rozhodnutia starostu o vystavení pokút za priestupky v rámci svojej agendy (okrem priestupkov podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.).