Referát kultúry

Mgr. Barbora Besedičová

tel.: 02/65 456 045, 0901 795 499

besedicova@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

 • zabezpečuje evidenciu verejných kultúrnych podujatí a turistických podujatí,
 • organizuje a koordinuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia, pre deti, žiakov a širokú verejnosť,
 • spolupracuje s referátom hospodárskej správy MÚ pri zabezpečovaní prevádzky-schopnosti, údržby a opráv objektov a priestorov MČ určených na kultúrnu a      spoločenskú činnosť,
 • zabezpečuje využitie, správu kultúrnych zariadení MČ,
 • vypracováva koncepcie a programy rozvoja kultúry,
 • vypracováva povolenia pre verejné kultúrne, športové a turistické podujatia v MČ v súlade so zákonom 96/1991 Zb. v znení neskorších prepisov a zákona č. 315/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • kontroluje verejné kultúrne a turistické podujatia v MČ v súlade so zákonom 96/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.315/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • vedie evidenciu a zabezpečuje starostlivosť o drobné sakrálne pamiatky a pomníky v katastri MČ,
 • metodicky usmerňuje činnosť miestnej knižnice s verejne prístupným internetom,
 • podieľa sa na príprave a realizácii kultúrnych a spoločenských podujatí, usporiadaných MČ a spolupracuje s kultúrnou komisiou,
 • vypracováva návrhy na uzavretie zmlúv v súvislosti s využitím kultúrno­ športových zariadení MČ,