Referát komunikácie s verejnosťou

Mgr. Miroslava Ryšková, MBA

tel.: 02/69204914, 0905 364 439
ryskova@zahorskabystrica.sk

Náplň pracovných činností referátu:

  • redakčná práca novín Naša Bystrica,
  • zodpovedá za zverejňovanie informácií poskytované jednotlivými referátmi a komisiami na webovej stránke MČ a zodpovedá za ich pravidelnú aktualizáciu,
  • zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu informácií na sociálnych sieťach, informačných kanálov a aplikáciách mestskej časti,
  • zabezpečuje vonkajšie mediálne výstupy, prípravu stretnutí starostu so zástupcami médií,
  • monitoruje masmédiá z hľadiska potrieb informovanosti starostu, miestneho kontrolóra, orgánov mestskej časti,
  • zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky MČ, komunikuje s médiami a vykonáva PR služby pre MČ,
  • pomáha zvýšeniu prestíže, zlepšeniu informovanosti, prehĺbeniu pozitívnych postojov a prezentuje úspešné výsledky vo všetkých dôležitých oblastiach činnosti miestnej samosprávy.