Informácia o začatí správneho konania na základe žiadosti Lesného pozemkového spoločenstva

Informácia o začatí správneho konania na základe žiadosti Lesného pozemkového spoločenstva

Výrub stromov – parc.č. 1144/2- trvalý trávnatý porast, 1145/168- orná pôda, 1145/164-orná pôda, 1145/171-ostatná plocha, 1145/165 – ostatná plocha,  v k.ú. Záhorská Bystrica

Informácia o začatí správneho konania:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 1553/3564/2019/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici, ul. Čsl. tankistov 134, 841 06 Bratislava  o vydanie súhlasu na výrub 20 ks stromov na parc.č. 1144/2- trvalý trávnatý porast, 1145/168- orná pôda, 1145/164-orná pôda, 1145/171-ostatná plocha, 1145/165 – ostatná plocha  v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je  vybudovanie oplotenia a revitalizácia pozemkov.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 28.10.2019 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.

LPS