Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín č.j.1586/4419/2021/HUB

Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín č.j.1586/4419/2021/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č. 791/3 – zastavaná plocha a nádvorie,   v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 23.11.2021

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j.1586/4419/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Zuzana Ralbovská, Tatranská 3, 841 06 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu parc.č.  791/3 – zastavaná plocha a nádvorie    v k.ú .Záhorská Bystrica. Dôvodom je  ohrozovanie inž. sietí, osôb a majetku.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 30.11.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.