Informácia o začatí správneho konania č.j. 825/2541/2021/HUB.

Informácia o začatí správneho konania č.j. 825/2541/2021/HUB.

Výrub stromov – parc. E-KN č.7379 – ostatná plocha,   v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 14.06.2021

Informácia o začatí správneho konania 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 825/2541/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromov parc.č. E-KN č. 7379 – ostatná plocha    v k.ú .Záhorská Bystrica. Dôvodom je  zlý zdravotný stav dreviny, potencionálne nebezpečie.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 21.06.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.