Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č. 2665/70 – záhrada, 2665/100- záhrada, 2665/61 – ostatná plocha, 2665/71 – záhrada, 2665/72 – záhrada, 2665/75 – záhrada, 2665/74 – záhrada  v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 24.02.2020

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 258/583/2020/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Reality Development a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava v zastúpení  IC.SK, s.r.o., Žilinská  16, 811 05 Bratislava, zastúpená Danielou Slamkovou Pavlušovou a Ing. Ľubomírom Slamkom o vydanie súhlasu na výrub 60 ks stromu na parc.č.  2665/70 – záhrada, 2665/100- záhrada, 2665/61 – ostatná plocha, 2665/71 – záhrada, 2665/72 – záhrada, 2665/75 – záhrada, 2665/74 – záhrada  v k.ú. Záhorská Bystrica v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je výstavba rod. domu s dvomi bytovými jednotkami v lokalite Záhorské sady v k.ú. Záhorská Bystrica.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 02.03.2020 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.