Informácia o začatí správneho konania 

Informácia o začatí správneho konania 

Výrub stromov – parc.č. 2653/1  – trvalý trávnatý porast, 2654 – ostatná plocha v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 16.03.2021

Informácia o začatí správneho konania 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 421/1458/2021/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  TuCon, a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová v zastúpení Bratislavskú  vodárenskú spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 24 ks stromov porastu krovín o výmere 1650 m2 parc.č. 2653/1 – trvalý trávnatý porast, 2654- ostatná plocha, v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je  stavba vodojemu a prívodného a zásobného  potrubia, stavby vo verejnom záujme.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 23.03.2021 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.