Hľadáme nového kolegu/kolegyňu na referát výstavby a dopravy

Hľadáme nového kolegu/kolegyňu na referát výstavby a dopravy

Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica hľadá referenta výstavby a dopravy na čiastočný pracovný úväzok. Svoje žiadosti o prijatie spolu s potrebnými dokladmi môžete zasielať do 31. mája 2023.  

Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného hospodárstva – rozhodovacia činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III.a IV. triedy a účelové komunikácie,
 • príprava rozhodnutí v pôsobnosti cestného správneho orgánu vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií:
  • povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií,
  • povoľovanie uzávierky,
  • rozkopávkové rozhodnutia,
  • rozhodovanie o povolení vyhradeného parkoviska,
  • rozhodovanie o pripájaní miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti,
  • vykonávanie odborného dohľadu na komunikáciách,
 • príprava návrhov záväzných stanovísk k dopravným a líniovým stavbám,
 • vydávanie stanovísk k plánom opráv, veľkých opráv a investícií na cestách a miestnych komunikáciách na území mestskej časti,
 • správa inžinierskych sietí na území MČ,
 • zabezpečovanie inžinierskej činnosti v stavebníctve, projektovej dokumentácie a jej schvaľovanie pre potreby zamestnávateľa – vlastníka stavby.

Platové podmienky:

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady:

Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru alebo v oblasti stavebníctva.

Iné kritériá a požiadavky:

 • Minimálne 3 roky praxe v oblasti
 • Znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa stavebníctva
 • Občianska bezúhonnosť
 • Znalosť legislatívy v oblasti
 • Znalosť práce s PC
 • Samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
 • Vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača.
 • Podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov.
 • Kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní.
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava do 31. mája 2023.