Aktuálne platné tlačivá pre ubytovateľov cudzincov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022 upravuje výšku príspevkov oprávneným osobám. Príspevky za ubytovanie cudzinca (odídencov z Ukrajiny) sa budú sa vyplácať do 31. mája.

TLAČIVÁ NA VYPLNENIE:

Vzor výkazu oprávnenej FO o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Vzor výkazu oprávnenej PO o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Upozornenie: Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022, a predložiť ju obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie. Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti.

Ďalšie informácie o príspevku za ubytovanie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Výkazy je potrebné odovzdať vždy do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca.