Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Sídlo: Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

IČO: 00604 887

Kontaktná osoba: Viera Mazáčková

e-mail: mazackovav@gmail.com

mobil: 0910 905 377

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zahorskabystrica.sk

 

Predmet zákazky: Materiálno-technické vybavenie tried materskej školy

  

Opis predmetu zákazky:

Nábytok a hračky do dvoch tried, nábytok do šatne materskej školy:

– skrinkové zostavy s dvierkami a policami bezpečné pre deti

– sedacie zostavy s kontajnermi na kolieskach

– stolíkové zostavy a stoličky bezpečné pre deti

– stohovateľné postieľky plastové vo viacerých farbách, matrace ku postieľkam

– skrine na ukladanie postieľok so závesom

– pracovné stoly a stoličky pre učiteľky

– šatňové skrine pre deti

– detské kuchynkové zostavy

 

ŠPECIFIKÁCIA predmetu zákazky 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 26.08.2019, 12.00 hod.

Termín obhliadky: podľa dohody

 

Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava

Termín ukončenia predmetu zákazky: podľa dohody

 

Podmienky účasti:

Záujemca predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

 

Špeciálne požiadavky:

Žiadané prevedenie nábytku drevo javor v kombinácii so žltou a zelenou farbou, variabilnosť, bezpečnosť, farebnosť zostáv, tiché a bezpečné zatváranie skriniek.

 

Kritéria na vyhodnotenie:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková suma v € (eurách) pri dodržaní všetkých zadaných požiadaviek.

Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou pri dodržaní všetkých požiadaviek.

 

Zverejnené dňa 20.08.2019

https://zshargasova.edupage.org/text50/