Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Zúz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zakázky: Kamerový systém na území mestskej časti Bratislava – Záhorská  Bystrica.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – kamerový systém