Verejné prerokovanie ÚPZ Ivánce

Verejné prerokovanie ÚPZ Ivánce

Milí občania, pozývame vás na verejné prerokovanie konceptu riešenia Územného plánu zóny Ivánce v Záhorskej Bystrici, ktoré sa uskutoční v stredu 16. júna 2021 o 18.00 hod v sále Spoločenského domu.

Územie Ivánce riešené územným plánom zóny je zväčša nezastavané a je súčasťou vonkajšieho mesta. V minulosti aj súčasnosti je časť územia využívaná na poľnohospodárske účely. V riešenom území sú navrhnuté tieto funkčné využitia:
102 C- malopodlažná zástavba obytného územia, rozvojové územie;
1130 – ostatná ochranná a izolačná zeleň, stabilizované územie.

Cieľom ÚPZ Z je vytvoriť kvalitnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá by bola využiteľná pre proces územného rozhodovania a usmerňovania výstavby v zóne, doplnenie občianskej vybavenosti, bývanie, zosúladenie komplexného rozvoja územia s koncepčnými dlhodobými zámermi mestskej časti a mesta a zosúladenie individuálnych a verejných záujmov v kontexte vymedzených vlastníckych vzťahov k pozemkom.

Verejné prerokovanie konceptu riešenia Územného plánu zóny Ivánce v Záhorskej Bystrici sa uskutoční v stredu 16. júna o 18.00 hod v sále Spoločenského domu za dodržania platných hygienických opatrení. Zúčastniť sa ho môže verejnosť.

Ako sa vyjadriť k ÚPZ Ivánce?

Verejné prerokovanie neslúži na podávanie pripomienok, tie musia byť podané písomne v stanovenej lehote do 30.06.2021. Predmetom verejného prerokovania je len odborný výklad spracovateľa ku konceptu riešenia ÚPZ a otázky k nemu.

Koncept riešenia ÚPN Z je zverejnený na webe Záhorskej Bystrice v sekcii územný rozvoj, prípadne sa s ním môžete zoznámiť na Miestnom úrade po predchádzajúcej telefonickej/mailovej dohode s príslušným referátom. Právnické a fyzické osoby, vlastníci v území a široká verejnosť môžu komunikovať svoje stanovisko ku Konceptu riešenia do 30. júna poštou na adresu Miestneho úradu alebo prostredníctvom emailu koszegiova@zahorskabystrica.sk. Na pripomienky zaslané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.