Pripomienkujte návrh územného plánu zóny Ivánce

Pripomienkujte návrh územného plánu zóny Ivánce

V rámci oznámeného procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie – „Územného plánu zóny pre lokalitu Ivánce“ sa nachádzame v počiatočnej etape verejného prerokovania  dokumentu –  „Návrh Zadania pre ÚPN-Z Ivánce“.

Predmetný dokument musí byť v štádiu návrhu zadania spracovaný podľa  regulácie stanovenej územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,  preto sa v dokumente nachádzajú údaje, ako napríklad podlažnosť budov (4 + 1 ustúpené). čo je platné v dnešnom územnom pláne hlavného mesta Bratislavy. Pre zníženie výšky zástavby a stanovenie presnejších zastavovacích podmienok sa obstaráva predmetný územný plán zóny Ivánce. Hlavným cieľom  verejného prerokovania návrhu zadania je sústrediť požiadavky a pripomienky, pre ďalšie dopracovanie dokumentu do konečného zmenia „Čistopisu zadania“.

Mestská  časť Bratislava –  Záhorská Bystrica má pripravené  pripomienky, v zmysle ktorých bude požadovať  reguláciu max. výšky zástavby do 2 nadzemných podlaží plus jedného ústúpeného podlažia v rámci celej lokality. Vyššia zástavba podľa názoru mestskej časti nebude v danej lokalite prípustná. Mestská časť ďalej preferuje vytvárať toto územie ako obytné pre rodinné domy, bytové domy v obmedzenom rozsahu (takisto maximálne do výšky 2 NP. + 1 ustúpené podlažie) s umiestnením základnej občianskej vybavenosti v území (napr. drobné služby, obchod, zariadenia pre predškolskú prevádzku a pod.).

Všetky pripomienky zaslané v rámci procesu verejného prerokovania „Návrhu Zadania pre ÚPN – Z Ivánce“ budú súčasťou procesu vyhodnotenia pripomienok a akceptované pripomienky budú zapracované do „Čistopisu Zadania ÚPN – Z Ivánce“.  Po zapracovaní do „čistopisu zadania“ mestská časť pripravuje verejné prerokovanie pre obyvateľov Záhorskej Bystrice.

Predmetný návrh si môžete pozrieť na https://old.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/UPN-Z-Ivance.pdf. Verejnosť môže zasielať pripomienky na Mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica,  prípadne na mail:  do 31.08.2019

created by dji camera