Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023

Starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 3. októbra 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

 

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 2. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,  za 1. polrok 2023 – predkladá PhDr. Kaliariková
 3. Monitorovacia  správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČ B – ZB za 1. polrok  2023 – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 4. Zverenie hnuteľného majetku mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica do správy Základnej škole s materskou školou – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 5/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Ivánce – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 1. Návrh na schválenie VZN č. 6/2023 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 2. Návrh na schválenie úpravy prílohy č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 3. Návrh na schválenie rozšírenia nájmu časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6715/4, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Vladimíra Justa – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 4. Návrh na predĺženie nájmu troch častí pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6715, orná pôda k. ú. Záhorská Bystrica o  výmere 2 m2,  2 m2 a 4 m2 pre žiadateľa  Martina Štepána – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 5. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4048/1, 4048/2, 4048/3, 4048/4, 4048/5, 4048/6 a  4049 k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Jozefa Bozsenyika a Ivetu Zemanovú – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 6. Návrh na zmenu nájomcu časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6084/12, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa PaedDr. Anitu Škodáčkovú, PhD. a Petra Škodáčka –  ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 7. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 5866/101, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Ľubomíra Špányiho – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 8. Návrh na prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej športovej hale pre žiadateľa  City Kids, občianske združenie – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 9. Návrh na prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej športovej hale pre žiadateľa ŠK Hargašova  – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 10. Návrh na prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej športovej hale pre žiadateľa MFK Záhorská Bystrica – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove na ulici Čsl. tankistov č. 134 – tanečná miestnosť so zrkadlami žiadateľovi Street Defense Academy, o.z – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Informácia o výsledku OVS vyhlásenej na predaj pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6292, k. ú. Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 13. Návrh na dočasné zníženie výšky nájomného pre žiadateľa Petra Drahoša, Corona bar – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 14. Návrh na schválenie návrhu dodatku č.24 k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 15. Správa č.01/10/2023 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nebytových priestorov v roku 2022 – predkladá kontrolór Ing. V. Mráz
 16. Návrh na odvolanie člena Komisie športu a cestovného ruchu, p. Bohuslav Pilváňa a dovolanie člena p. Juraja Hvozdíka za člena Komisie športu a cestovného ruchu – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 17. Návrh na odvolanie tajomníčky Školskej komisie p. Moniky Pokornej – predkladá starosta Ing. J. Krúpa
 18. Rôzne