Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 3.4.2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 3.4.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

3. apríl 2019  o 16.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 1/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 7/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, v znení Prílohy č.1 a Prílohy č. 2 – predkladá starosta Ing. Krúpa
  2. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica s majetkom zvereným do správy mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa
  3. Návrh na schválenie rozpočtu MČ B – ZB  na rok 2019 a prognóza na roky 2020 – 2021 – predkladá starosta Ing. Krúpa
  4. Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,  na rok 2019 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková
  5. Návrh na schválenie Prílohy č.7 k VZN č.1/2013 o určení podrobnosti financovania materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B – ZB – predkladá starosta Ing. Krúpa
  6. Návrh na  prenájom pozemkov parc. č. 2709/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1845 m2, parc. č. 2710, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, parc. č. 2711/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2952 m2,  parc. č. 2708/4, orná pôda o výmere 485 m2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Ing. Zuzana Juríková ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
  7. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1719/3 ostatné plochy o výmere 27 m2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Maip, s. r. o. – predkladá starosta Ing. Krúpa
  8. Návrh na schválenie ,,Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica“ – predkladá kontrolór Ing. Mráz
  9. Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica  na obdobie I. polroka 2019 – predkladá kontrolór Ing. Mráz
  10. Udelenie súhlasu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica miestnemu kontrolórovi Ing. Vladimírovi Mrázovi, na výkon inej zárobkovej činnosti v súlade s ustanovením §18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – predkladá kontrolór Ing. Mráz

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 3.4.2019

k bodu č. 1 – Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN o zásadách hospodárenia

k bodu č. 2 – Návrh na schválenie zásad hospodárenia , Zásady hospodárenia mestskej časti , Príloha č. 1 k zásadám hospodárenia

k bodu č. 3 – Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 , Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu , Rozpočet 2019

k bodu č. 4 – Návrh na schválenie rozpočtu ZŠ s MS , Komentár k rozpočtu , Návrh rozpočet MŠ , Návrh rozpočtu ŠKD , Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie Prílohy č.7 financovanie ZŠ s MŠ , Príloha č.7 k VZN

k bodu č. 6 – Návrh na prenájom pozemkov – Juríková

k bodu č. 7 – Návrh na prenájom časti pozemku – Maip s.r.o.

k bodu č. 8 – Návrh na schválenie – Pravidlá kontrolnej činnosti

k bodu č. 9 – Kontrolná činnost ZB na I. polrok 2019

k bodu č. 10 – Súhlas MZ ZB so zár. činnosťou