Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.1.2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.1.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

22. januára 2019  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 4.12.2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Správa o bezpečnostnej situácii v MČ B – ZB za rok 2018, počet spáchaných priestupkov z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky MP – predkladá veliteľ OS MsP Dúbravka Ing. Šustr
 3. Správa o bezpečnostnej situácii v MČ B – ZB za rok 2018, počet spáchaných priestupkov a trestných činov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky OR PZ – predkladá riaditeľ OO PZ mjr. Mgr. Pétery (materiál bude predložený na rokovanie MZ)
 4. Návrh na schválenie predsedu komisie výstavby a dopravy a  predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie MZ)
 5. Návrh na schválenie členov jednotlivých komisií pri miestnom zastupiteľstve na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ  – Trieda 4.C o výmere 31,53 m², trieda 5.A a trieda 7.B o výmerách 53,32 m², počítačová učebňa v pavilóne A o výmere 36,76 m² a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Návrh na odmeny pre poslancov  Miestneho zastupiteľstva MČ  B – ZB, členov komisií a obyvateľov za aktívnu spoluprácu s mestskou časťou za rok 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku cintorína v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie MZ)
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na I. polrok 2019 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 10. Návrh na schválenie časového harmonogramu činnosti MZ na rok  2019 – predkladá prednostka Mgr. Krajčírová
 11. Návrh na vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra MČ Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Správa mestskej polície o bezpečnostnej situácii

k bodu č. 3 – Správa o bezpečnostnej situácii OR PZ BA IV , Správa pre MÚ Záhorská Bystrica 2018

k bodu č. 4 – materiál bude predložený na rokovanie MZ

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie členov komisií

k bodu č. 6 – Návrh na Prenájom ZŠsMŠ pre SZUŠ , Zmluva o nájme 4 Súkr.zuš 2018-2019

k bodu č. 7 – Návrh na odmeny pre poslancov MZ, členov komisií a občanov MČ

k bodu č. 8 – materiál bude predložený na rokovanie MZ

k bodu č. 9 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Bratislava 2019

k bodu č. 10 – Návrh na schválenie časového plánu činnosti

k bodu č. 11 – Návrh na vyhlásenie voľby kontrolóra