Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.9.2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.9.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

17. septembra 2019  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 30.4.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5,  za 1. polrok 2019 – predkladá PhDr. Kaliariková
 3. Návrh  na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Monitorovacia  správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok  2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na odvolanie tajomníka Bc. Dominika Neradoviča z Komisie športu a cestovného ruchu a dovolanie nového tajomníka Martina Kuboviča – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Martina Vrbová, Občianske združenie City Kids, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Jozef Prokop, MFK Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 9. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Zuzana Juríková, TTC Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Návrh na prenájom nebytových  priestorov na ulici Hargašova 5 –  viacúčelová športová hala – hracia plocha a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Juraj Hvozdík, ŠK Hargašova Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu ½ z pozemkov reg. „C“ KN parc č. 2749/36 a 2759/32, k. ú. Záhorská Bystrica a spoluvlastníckeho podielu 5/8 z pozemkov reg. „C“ KN parc č. 2747/8, 2747/69, 2747/70, 2747/71, 2747/72, 2747/73, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Národná diaľničná spoločnosť, a. s. – ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 2708/13 a 2708/14, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Michal Prokop ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa
 13. Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 2436/8, 2437/1, 2437/2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Ing. Tatiana Komanová ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa
 14. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku par. č. 1434/3, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2m² pre žiadateľa – Elena Hačková – predkladá starosta Ing. Krúpa
 15. Návrh na odkúpenie pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4120/385 o výmere 2600 m2, k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve spoločnosti Pod vŕškami, a. s. do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 16. Návrh na zmenu uznesenia č. 36/2019 zo dňa 3.4.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 17. Návrh na rozšírenie prenájmu nebytových priestorov v spoločenskom dome pre žiadateľa OZ SPST Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 18. Návrh na zámenu pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 2309/37, 2309/38, 2309/39 a 2309/44 vo vlastníctve Milana Bartošíka a Ing. Silvie Bartošíkovej za pozemky reg. „C“ KN  parc. 3868/406 a časť v podiele 12/25 z pozemkov parc. č.  3868/407 a 3868/408, k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3868/410, záhrada o výmere 158 m2 a pozemku parc. č. 3868/411, k. ú. Záhorská Bystrica záhrada o výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 12/25 pre žiadateľa Ing. Milan Bartošík a Ing. Silvia Bartošíková – prípad  hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 19. Návrh na zámenu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2309/29 v podielovom spoluvlastníctve Slavomíra Kollára, Evy  Demitrovičovej, Johany Bednaříkovej, Aleny Križanovej, Jána Poláka a Jozefa Poláka za pozemok reg. „C“ KN  3868/405 a časť v podiele 13/25 z pozemkov parc. č.  3868/407 a 3868/408, k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve MČ Bratislava  – Záhorská Bystrica a predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3868/409, záhrada o výmere 543 m2 a pozemku parc. č. 3868/411, k. ú. Záhorská Bystrica záhrada o výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 13/25 pre žiadateľa – Slavomír Kollár, Eva  Demitrovičová, Johana Bednaříková, Alena Križanová, Ján Polák a Ing. Marián Lukáček a Jaroslava Lukáček (dedičia po zomrelom Jozefovi Polákovi) – prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 20. Návrh na prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3947/1, 3947/3, 3947/4, 3947/5, 3947/6, 3947/7, 3947/8, 3947/9, 3947/34, 3947/56, 3947/57, 3947/59, 3947/61, 3953/5, 3953/6, 3953/7, 3954/2,  ú. Záhorská Bystrica spoločnosti RS TEAM Bratislava, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa– predkladá starosta Ing. Krúpa
 21. Správa č. 01/09/2019 o kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a kontrole plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2018 – predkladá kontrolór MČ Ing. Mráz
 22. Informatívna správa o: a) Navrhovanej štúdii koncepcie riešenia Námestia Rodiny so vznikom nových parkovacích miest, b) Navrhovanom design manuálne riešenia umiestňovania letných terás pred kaviarňami – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva)
 23. Informatívna správa o: a) Pripravovanej štúdii nadstavby a prestavby  budovy Jedálne, b) Pripravovanej štúdii využitia areálu bývalého SOU, c) Pripravovanej štúdii zriadenia dvoch tried elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ v bytovom komplexe West park – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva)
 24. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor v Zdravotnom stredisku – predkladá starosta Ing. Krúpa
 25. Informácia o vydaní nového organizačného poriadku miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Záhorská bystrica platného od 1.9.2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 26. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ dňa 17.9.2019

k bodu č. 1 – Kontrola správnosti formulácie uznesení

k bodu č. 2 – Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ

k bodu č. 3 – Návrh na 2. zmenu rozpočtu

k bodu č. 4 – Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2019

k bodu č. 5 – Návrh VZN č. 2-2019 o poskytovaní dotácií

k bodu č. 6 – Návrh na odvolanie tajomníka

k bodu č. 7 – Návrh na prenájom nebytových priestorov

k bodu č. 8 – Návrh na prenájom nebytových priestorov

k bodu č. 9 – Návrh na prenájom nebytových priestorov

k bodu č. 10 – Návrh na prenájom nebytových priestorov

k bodu č. 11 – Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu

k bodu č. 12 – Návrh na odpredaj pozemkov

k bodu č. 13 – Návrh na odpredaj pozemkov

k bodu č. 14 – Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku

k bodu č. 15 – Návrh na odkúpenie pozemku

k bodu č. 16 – Návrh na zmenu uznesenia

k bodu č. 17 – Návrh na rozšírenie prenájmu nebytových priestorov

k bodu č. 18 – Návrh na zámenu pozemkov

k bodu č. 19 – Návrh na zámenu pozemku

k bodu č. 20 – Návrh na prenájom pozemkov

k bodu č. 21 – Správa č. 01-09-2019 o kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

k bodu č. 22 – materiál bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva

k bodu č. 23 – Informatívna správa o pripravovaných štúdiách

k bodu č. 24 – Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže

k bodu č. 25 – Informácia o vydaní nového organizačného poriadku miestneho úradu