Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2023

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2023

Starosta Jozef Krúpa zvoláva ustanovujúce  zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v utorok 12. decembra 2023  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva  – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Návrh na schválenie 2.zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu
 3. Návrh rozpočtu MČ BA – ZB  na rok 2024 s prognózami rokov 2025 – 2025, odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 3. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2024
 4. Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5 – predkladá riaditeľka PaedDr. Kaliariková 4. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ pre rok 2024
 5. Návrh zásad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 5. Návrh zásad hospodárenia s vlastným a zvereným majetkom
 6. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3868/9, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Siedma, občianske združenie – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 6. Návrh na schválenie časti pozemku pre žiadateľa OZ Siedma
 7. Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6292, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Milan Kestler – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starostaIng. J. Krúpa 7. Návrh na schválenie nájmu pre žiadateľa p.Kestler
 8. Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/45, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  Romana Horváthová – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 8. Návrh na schválenie nájmu pozemku pre žiadateľa p. Horvátha
 9. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2708/3, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa  IN-GREEN, s. r. o. – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 9. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pre žiadateľa IN-GREEN
 10. Návrh na schválenie nájmu areálu futbalového ihriska pre žiadateľa MFK Záhorská Bystrica – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 10. Návrh na schválenie nájmu areálu futbalového ihriska pre žiadateľa MFK
 11. Návrh na odkúpenie časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 526, k. ú. Záhorská Bystrica v lokalite Bajsik od vlastníka – Ing. Ján Vilém a Ing. Peter Vilém – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 11. Návrh na odkúpenie časti pozemku pre žiadateľa Vilém
 12. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 4/2021 zo dňa 30.11.2021 o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadeniach /nariadenie o reklame/ – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 12. Protest prokurátora VZN č. 4 2021
 13. Návrh na schválenie odmien obyvateľom mestskej časti za aktívnu spoluprácu za rok 2023 – predkladá starosta Ing. J. Krúpa 13. Návrh na odmeny pre poslancov MZ, členov komisií a občanov MČ
 14. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za II. polrok 2023 – predkladá zástupca starostu Mgr. M.Besedič, Phd. 14. Návrh na priznanie odmeny MK za II. polrok 2023
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ na obdobie I. polroka 2024 – predkladá kontrolór Ing. V. Mráz 15. Plán kontrolnej činnosti MK ZB na 1-2024
 16. Rôzne