Poslanci schválili rozpočet na budúci rok

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok

Decembrové rokovanie poslancov nášho miestneho zastupiteľstva sa venovalo predovšetkým rozpočtovým pravidlám na nasledujúci rok. Poslanci schválili rozpočet nielen na rok 2020, ale aj prognózy na roky 2021 a 2022.

V budúcom roku bude Záhorská Bystrica hospodáriť so sumou 5 miliónov eur. Najviac financií pôjde do programu vzdelávania a školstva – celkovo je to 3,3 milóna eur. Z toho na prevádzku školy, škôlky a školského klubu je vyčlenených 1,4 milióna eur a 1,9 milóna eur je vyčlenených na kapitálové výdaje, určené na rozšírenie základnej školy o 8 tried formou nadstavby jedálne, revitalizáciu školského areálu, kde plánujeme urobiť tartanovú dráhu, dopravné ihrisko, detské ihrisko a tiež na projekty novej školy a škôlky v areáli bývalého Elektrovodu. Rozšírenie základnej školy o 8 tried počíta s príspevkom takmer milión eur z eurofondov. Podobne ako v minulom roku je v rozpočte dotácia 10-tisíc eur na obnovu Domu smútku, príspevok na dofinancovanie odmien pre učiteľov v ZŠ a MŠ ako aj školského klubu vo výške celkovo 15-tisíc eur. Na dotácie pre občianske združenia sme vyčlenili 61-tisíc eur, ktoré sa rozdelia na základe požiadaviek združení začiatkom roka 2020. Na údržbu a obnovu detských ihrísk je vyčlenená suma 15-tisíc eur. V oblasti doprava MČ plánuje vybudovať cyklotrasu smerom na Marianku, kde sa ráta s príspevkom z eurofondov do výšky 400-tisíc eur. Na opravu komunikácií je v prvom kole vyčlenených 45- tisíc eur, z ktorých MČ plánuje výmenu asfaltu cesty na Podkerepušky. Ďalej je v rozpočte 65-tisíc eur ako druhá a posledná splátka za pozemok za ihriskom. V oblasti bezpečnosti MČ plánuje zriadiť kamerový systém. Suma 20-tisíc eur počíta v prvej fáze s umiestnením 7 kamier na najproblematickejšie miesta a prenosom údajov do monitorovacieho centra. Návrh rozpočtu podporili všetci poslanci.

Poslanci potom okrem iného zobrali na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a  nariadení a interných predpisov mestskej časti v Základnej škole s materskou  školou ul. Hargašova 5 a požiadali riaditeľku Základnej školy s materskou školou, aby zabezpečila plnenie nápravných opatrení vyplývajúcich z prerokovanej Správy.

Poslanci tiež schválili doplnok VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejnom priestranstve. Hovorí sa v ňom, že v športových halách, v tanečných sálach, na športových ihriskách, v priestoroch šatní k športovej hale, k tanečnej sále, k športovým je konzumácia predávaných alkoholických nápojov možná len v priestoroch na to určených, vnútorných a/alebo vonkajších a to len takých alkoholických nápojov, ktoré sú v halách, v sálach a pri šatniach zakúpené v oficiálne prevádzkovaných zariadeniach, ktoré majú na predaj takýchto alkoholických nápojov povolenie. Ďalší doplnok hovorí o tom, že je zakázané vyberať odpad zo zberných nádob a znečisťovať tým okolie zberných miest.