Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 895/2992/2022/HUB

Oznámenie o začatí konania na výrub č.j. 895/2992/2022/HUB

Výrub stromov – parc. C-KN č. 1155/15 – záhrada, 1155/18 – záhrada v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 15.07.2022

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 895/2992/2022/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Ing.arch.Martin Bujna, Velehradská 30, 821 08 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 2 ks  ihličnatých stromov parc.č.  1155/15- záhrada, 1155/18 –záhrada    v k.ú  Záhorská Bystrica. Dôvodom je  zlý zdravotný stav drevín..

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 22.07.2022 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.