Oznámenie o oprave chodníka na Gbelskej ulici

Oznámenie o oprave chodníka na Gbelskej ulici

Dovoľujeme si Vás informovať, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK)  dňa 30.09.2019 o 08:00 hod.(40. týždeň), zaháji opravu poškodeného povrchu chodníka na Gbelskej ul. v dĺžke cca 170m  – v úseku od ul. Československých tankistov po príjazdovú cestu k Lekárni sv. Anny, v MČ Záhorská Bystrica. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení  je20.10.2019 o 05:00 hod. (42. týždeň). Oprava chodníka zahŕňa odfrézovanie poškodenej asfaltovej vrstvy na chodníku, úprava 3 vjazdov, položenie nového asfaltového krytu, úpravu debarierizácie v križovatke s ulicou Československých tankistov. Náhradný priechod pre chodcov bude vyznačený v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy. Ďakujeme za trpezlivosť.