Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Informatívna správa

o poskytovaní opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

Sociálna politika je jednou z popredných oblastí, na ktoré mestská časť v súčasnosti upriamuje svoju pozornosť.

 

Jednou z foriem, ktorá už niekoľko rokov v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica funguje je opatrovateľská služba poskytovaná odkázaným občanom v rozsahu nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a vo formách zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím.

 

Prijaté žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby sú vybavované a prešetrované v čo najkratšom čase tak, aby boli dodržané ustanovenia zák. čís. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších predpisov  a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 41), novela od 1.1.2009. V zmysle tohto  zákona je potrebný na posúdenie sociálnej odkázanosti a teda aj potreby opatrovateľskej služby medicínsky posudok a sociálny posudok. Lekársky posudok vypracováva na základe Dohody o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves a refundácii nákladov mestskými časťami MUDr. Pavol Baumgartner – zmluvný lekár.

Sociálny posudok vyhotovuje sociálny referát miestneho úradu.

 

Na výkon opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bolo dňa 1.6.2010 prijaté miestnym zastupiteľstvom Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a dňa 15.7.2011 Dodatok č.1 k VZN č.1/2010 o spôsobe určenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica.

 

Sociálnou službou, ktorú môže v zmysle platného zákona poskytovať mestská časť je i prepravná služba. Túto môžu využívať občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú zníženú pohybovú schopnosť v dôsledku narušenia telesných funkcií, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

 

Opatrovateľská služba občanom mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica je od 1.1.2010 poskytovaná prostredníctvom neziskovej organizácie VĽÚDNOSŤ – VENIA, so sídlom v Bratislave, Kominárska 2-4, tel. 0905 484 675.

 

Nezisková organizácia Venia uzatvára pracovné zmluvy s opatrovateľkami a rozhodnutia o poskytnutí opatrovateľskej služby opatrovanému podpisuje starosta mestskej časti. Úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu platia občania priamo neziskovej organizácii na základe uzatvorenej zmluvy s neziskovou organizáciou.

 

Od 1.3.2011 vošiel do platnosti zákon číslo 551/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnych službách, ktorého § 8 umožňuje občanovi výber poskytovateľa sociálnej služby a to  terénnej (opatrovateľská služba v domácnosti) aj pobytovej (v zariadení sociálnych služieb). Poskytovateľ však musí byť zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb.

 

Dňa 18.4.2011 mestská časť uzatvorila ďalšiu zmluvu o zabezpečení opatrovateľskej služby v Záhorskej Bystrici s Neziskovou organizáciou opatrovateľka so sídlom v Záhorskej Bystrici ul. Tatranská 34, tel. 0905 530 428. Nezisková organizácia opatrovateľka uzatvára pracovné zmluvy s opatrovateľkami a rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej služby opatrovanému podpisuje starosta mestskej časti. Úhrady za poskytnutú službu platia občania priamo neziskovej organizácii na základe uzatvorenej zmluvy s neziskovou organizáciou.

 

Na výkon opatrovateľskej služby môžu byť podľa zákona prijímaní len pracovníci s odborným vzdelaním, čo je zárukou, že občanom odkázaným na pomoc,  bude táto služba poskytovaná na požadovanej úrovni, budú uspokojované ich individuálne potreby a chránené ich práva.

 

Občania Záhorskej Bystrice môžu podať žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici, referáte sociálnych vecí.

VZN o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v MČ B – ZB podľa zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách

VZN, príloha dodatok opatr.sl.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskyt.soc. pomoci

Lekársky nález na posúdenie odkázanosti

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu