Návrh VZN č. 3/2020 o prevádzkovom režime a predajnej dobe

Návrh VZN č. 3/2020 o prevádzkovom režime a predajnej dobe

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 3/2020 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

Návrh VZN č. 3/2020 o prevádzkovom režime a predajnej dobe