Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019….

Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019….

Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenie Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č.2/2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom  z rozpočtu mestskej časti a všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom  z rozpočtu mestskej časti

Návrh VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií