Referát životného prostredia (vodné hospod., ochrana prírody a krajiny)

Vlasta Hubková

tel.: 02/69 204 913, 0910 293 230

hubkova@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

  • zabezpečuje komplexnú činnosť v oblasti ochrany a údržby zelene na území MČ,
  • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí ohrozenie zdravia, života človeka alebo značná  škoda na majetku a tieto osobne preveruje,
  • pripravuje rozhodnutia na výrub stromov a krovitých porastov na základe preverených žiadostí a tieto osobne kontroluje,
  • kontroluje vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady, za povolený výrub drevín,
  • vykonáva štátny dozor nad ustanoveniami zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a VZN, vydanými na ich vykonanie,
  • zabezpečuje agendu týkajúcu sa odpadového hospodárstva v mestskej časti,
  • zabezpečuje agendu spojenú s výkonom prenesenej štátnej správy v oblasti vodného hospodárstva,
  • vykonáva vodoprávne konania vo veciach rozhodovania v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa § 36 ods. 1 vodného zákona a všetky správne úkony spojené týmto konaním vrátane prípravy rozhodnutí,
  • pripravuje odborné stanoviská v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
  • vykonáva vodoprávne konania vo veci určenia zátopových území pri drobných vodných tokoch a všetky správne úkony spojené s týmto konaním vrátene prípravy rozhodnutí,