Referát športu (správa športovej haly, areálu ZŠ s MŠ, futbalového ihriska a detských ihrísk)

Martin Kubovič

tel.: 02/69 204 916, 0903 237 268

kubovic@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

 • organizuje a koordinuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia, pre deti, žiakov a širokú verejnosť
 • spolupracuje s referátom hospodárskej správy MÚ pri zabezpečovaní prevádzky-schopnosti, údržby a opráv objektov a priestorov MČ určených na športovú a spoločenskú činnosť,
 • zabezpečuje využitie, správu športových zariadení MČ,
 • vypracováva koncepcie a programy rozvoja športu,
 • komplexne zabezpečuje chod budov určených na športové účely:
 •                upratovanie
 •                prevádzkovanie (kontrola v zmysle uzatvorených zmlúv)
 •                opravy, údržba a ovládanie informačných systémov a športovej techniky a náčinia
 • organizáciu, plánovanie, zadávanie opráv, prác a úloh súvisiacich s realizáciou opráv, odstraňovaním porúch na objekte VŠH
 • prípravu plánu bežného rozpočtu za oddelenie majetkové a následne sleduje a dodržiava jeho plnenie ako aj čerpanie v súlade s rozpočtovým i pravidlami
 • zabezpečuje technickú obsluhu
 • dohliada na udržiavanie priestranstiev a zabezpečuje ich správu v  areály ZŠ s MŠ vrátane detských ihrísk v správe MČ
 • zabezpečuje opravy objektov – verejných priestranstiev v zmysle schváleného rozpočtu
 • úzko spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ a podieľa sa na zabezpečení opráv podľa požiadaviek,
 • zmluvne zabezpečuje prenájom VŠH v zmysle spracovaného rozvrhu nájmov,
 • komunikácia s IT firmou