Referát majetkoprávny

Ing. Jaroslava Liďáková
tel.: 02/69 204 913, 0911 213 270
lidakova@zahorskabystrica.sk

Náplň pracovných činností referátu:

  • zabezpečuje vypracovávanie a evidenciu nájomných zmlúv na pozemky, evidenciu obchodných zmlúv a sleduje úhradu nájomného od PO a FO,
  • zabezpečuje vypracovávanie a evidenciu nájomných zmlúv na nebytové priestory, evidenciu obchodných zmlúv a sleduje úhradu nájomného od PO a FO,
  • vypracováva, resp. z právneho hľadiska posudzuje zmluvy vypracované mestskou časťou,
  • zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným mestskej časti do správy Hlavným mestom SR Bratislavou, s následnou inventarizáciou majetku,
  • uzatvára nájomné zmluvy na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mestskej časti alebo zverený Hlavným mestom SR Bratislavou,
  • vedie evidenciu nehnuteľného majetku vlastného a zvereného hl. m. SR Bratislavou do správy mestskej časti,
  • spracováva podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré neboli zverené do správy mestskej časti
  • sleduje úhradu platieb za prenájom a predaj majetku a v prípade potreby zabezpečuje ich vymáhanie,
  • vyrubuje poplatky za oneskorené úhrady nájomného,