Referát hospodárskej správy, odpadového hospodárstva a verejných priestranstiev a správy budov

Bc. Dominik Neradovič

tel.: 02/69 2049 16, 0903 967 811

neradovic@zahorskabystrica.sk

 

Náplň pracovných činností referátu:

 • vzťahy a komunikáciu s dodávateľmi energií, médií, plynu, komunikačných služieb a podieľa sa na optimalizácii ich spotreby a jednotkových cien pre všetky zariadenia mestskej časti,
 • spracovanie kompletnej agendy súvisiacej s dodávkou energií, plynu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu, prevádzkovaním kotolní, kontrolou – revíziami zariadení a ďalšími službami spojenými s užívaním priestorov
 • prípravu plánov a realizáciu periodických kontrol (revízie technologických zariadení, revízie elektrických zariadení a elektrospotrebičov) nehnuteľného majetku a ich vybavenia, vrátane návrhov na ich optimálne využívanie,
 • prípravu podkladov pre vypracovanie dodávateľských a odberateľských zmlúv na dodávku prác, služieb, energií
 • prípravu kompletnej dokumentácie pre realizáciu všetkých verejných obstarávaní súvisiacich so zabezpečením dodávok prác, služieb a tovarov pre úrad ako aj pre všetky objekty v našom vlastníctve alebo správe
 • organizáciu, plánovanie, zadávanie opráv, prác a úloh súvisiacich s realizáciou opráv, odstraňovaním porúch na objektoch v správe mestskej časti
 • materiálno-technické zásobovanie prevádzky miestneho úradu a riadne uskladnenie materiálu, jeho výdaj, použitie a evidenciu spotreby
 • evidenciu hnuteľného majetku, vykonáva vyraďovanie a likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku
 • nákup hnuteľného majetku, materiálno-technického vybavenia, a následné zaradenie do evidencie,
 • vykonáva štátny dozor nad ustanoveniami zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a VZN, vydanými na ich vykonanie
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa odpadového hospodárstva v mestskej časti
 • dodávateľsky zabezpečuje prevádzku elektronického zabezpečovacieho systému, jeho údržbu a kontroluje pripojenie na monitorovacie centrá polície, analýzu záznamov a výstupov technickej ochrany a navrhuje opatrenia
 • riadny technický stav vozového parku, dbá o jeho úsporné využívanie a vedie s tým súvisiacu agendu,
 • kompletnú evidenciu o dopravných prostriedkoch vrátane ich príslušenstva,
 • vedie úsek autodopravy miestneho úradu
 • prípravu plánu bežného rozpočtu za oddelenie majetkové a následne sleduje a dodržiava jeho plnenie ako aj čerpanie v súlade s rozpočtovým i pravidlami
 • metodicky usmerňuje činnosť dobrovoľného požiarneho zboru
 • zabezpečuje požiarnu ochranu v objektoch v správe MČ
 • zabezpečuje ochranu a zdravie pracovníkov miestneho úradu
 • zabezpečuje aktuálnosť informačných a orientačných tabúľ
 • komplexne zabezpečuje úlohy ako správca budov:
 • upratovanie
 • prevádzkovanie (zmluvné zabezpečenie)
 • opravy a údržba informačných systémov a kancelárskej techniky
 • sledovanie a rozúčtovanie nákladov na prevádzku budov vo vlastníctve alebo správe MČ
 • zodpovedá za vianočné osvetlenie mestskej časti
 • zabezpečuje technickú obsluhu veľkej sály v spoločenskom dome
 • zabezpečuje čistotu a poriadok verejných priestranstiev
 • kontroluje a zabezpečuje udržiavanie verejných priestranstiev, upozorňuje na vzniknuté nedostatky
 • zadáva úlohy ekologickej čate
 • kontroluje činnosť ekologickej čaty
 • kontroluje funkčnosť verejného osvetlenia v MČ, hlási poruchy verejného osvetlenia a sleduje ich odstránenie
 • zabezpečuje činnosť štábu zimnej údržby
 • úzko spolupracuje s externými spolupracovníkmi na úseku Civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi a BOZP