Referát ekonomických činností a rozpočtu, účtovníctva

Lucia Hurbanič  

tel.: 02/69 204 912, 0911 665 067
hurbanic@zahorskabystrica.sk

Náplň pracovných činností referátu:   

 • vykonáva činnosti v oblasti rozpočtového hospodárenia v rámci miestneho úradu a miestnych organizácií v pôsobnosti mestskej časti,
 • zabezpečuje finančné plnenie úloh MČ podľa schváleného rozpočtu na rozpočtové obdobie,
 • spracováva štatistiky, vyplývajúce z programového rozpočtu,
 • spracúva podklady pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a štatistické výkazy
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s evidenciou pokutových blokov Mestskej polície,
 • eviduje a spracováva žiadosti o ročnú finančnú dotáciu a pripravuje podklady na prerokovanie v komisii a schválenie MČ,
 • vykonáva kontrolu prípustnosti finančných operácií po stránke krytia výdavkov,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti metodiky a výkazníctva,
 • vykonáva vedenie účtovníctva podľa platných predpisov a kontroluje pohyb na jednotlivých účtoch syntetickej a analytickej evidencie v rozsahu schváleného rozpočtu,
 • zabezpečuje platobný styk s bankovými inštitúciami,
 • spracováva účtovnú závierku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za uplynulé rozpočtové obdobie, spracováva štvrťročné vyhodnotenie plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov rozpočtu na bežný rok,
 • zabezpečuje overenie účtovnej závierky externým audítorom, pripravuje podklady k vnútorným previerkam zo strany kontrolóra,
 • vedie účtovnú evidenciu pohľadávok, vedie proces vymáhania pohľadávok,
 • vyhotovuje podklady o platbách pre škodovú komisiu,
 • vypracováva všetky účtovné a štatistické výkazy za mestskú časť podľa požiadaviek oprávnených orgánov,