Miestne zastupiteľstvo zo dňa 22.10.2019

Miestne zastupiteľstvo zo dňa 22.10.2019

Na októbrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci okrem iného rokovali o zmenách v rozpočte, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach aj o pravidlách pre poskytovanie finančných príspevkov pri narodení dieťaťa a pri úmrtí občana.

Poslanci schválili 3. zmenu rozpočtu. Týka sa najmä financovania prevádzky MŠ. Súhlasili s vyčlením 7 000€ pre farskú MŠ bl. Zdenky Schelingovej. Dôvodom je, že farnosť poskytla priestory na dočasnú prevádzku jednej triedy materskej školy počas 6 mesiacov tohto roku, kedy pôvodná budova materskej školy v areáli ZŠ s MŠ je vo výstavbe. Poslanci tiež súhlasili s navýšením financií na prevádzku MŠ  o 20 891€ z dôvodu uvedenia do prevádzky všetkých ôsmich tried materskej školy a prijatie potrebného personálu. Súhlasili aj s vyčlenením 564€, čo je 5-percentná spoluúčasť MČ na zapojenie sa do výzvy na prefinancovanie projektovej dokumentácie cyklotrás.

Poslanci schválili aj zmenu vo VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Zákonný zástupca, ktorý je zamestnancom ZŠ a MŠ, uhrádza mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 5€ a za pobyt dieťaťa v školskom klube rovnako vo výške 5€.

Poslanci súhlasili s tým, aby sa Záhorská Bystrica zapojila do vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky a spolufinancovala projektovú dokumentáciu vo výške 5% z celkového rozpočtu.

Okrem toho, že mestská časť poskytuje finančné príspevky obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytuje aj príspevok vo výške 100€ pri narodení dieťaťa a pri úmrtí občana. Keďže doteraz nebolo exaktne uvedené, do akého termínu môžu rodičia (v prípade narodenia dieťaťa) alebo príbuzní (v prípade úmrtia) o tento príspevok požiadať, poslanci schválili obmedzenie termínu na podanie žiadosti do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa a do 3 mesiacov od úmrtia občana.Tieto obmedzenia budú platiť od 1.1.2020.

Poslanci tiež schválili podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku na Gbelskej ulici.