Integrovaný program na ochranu ovzdušia

Integrovaný program na ochranu ovzdušia

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie je povinný vypracovať v súlade s § 10 ods. 2 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov v aglomerácii Bratislava nový Integrovaný program na zlepšenie  kvality ovzdušia pre znečisťujúce látky PM10, NO2, benzo(a)pyrém a ozón v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Integrovaný program  musí obsahovať merateľné,  kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia.

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica bude návrhy opatrení predkladať Okresnému úradu  Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a VZŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Touto cestou sa obraciame aj na  občanov MČ Bratislava-Záhorská Bystrica, ktorí  majú konkrétny  návrh na zlepšenie kvality ovzdušia v Záhorskej Bystrici, že môžu  tieto svoje návrhy opatrení pre zníženie koncentrácií znečisťujúcich látok – PM10, NO2, a BaP v rámci k.ú. Záhorská Bystrica predložiť  v písomnej podobe alebo e-mailom na  :

– Miestny úrad Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

– hubkova@zahorskabystrica.sk

v termíne do 10.septembra 2019.