Informácia o zvýšenom odvoze zeminy z lokality Pod vŕškami

Informácia o zvýšenom odvoze zeminy z lokality Pod vŕškami

V posledných dňoch sa mnohí obyvatelia lokality Pod vŕškami ( Krče ) zaujímali o zvýšený počet  nákladných áut.  Pýtali sa čo, a kam odvážajú, prečo vznikli skládky,  či sú legálne, či nejde o nebezpečný odpad, či o tom vie stavebný úrad ……

Ako je to teda so skládkami ? V lokalite Pod vŕškami, ( Krče v sektore H21, H22, H23, F4, F2-park, F3-park ) vznikajú developerské projekty Kolísky, Pod vŕškami, Tillia a Carphatia Residence, na ktoré boli vydané stavebné povolenia.  A tak vznikol tento stavebný sektor – stavenisko, na ktorom sa môže umiestňovať výkopová zemina.  Výkopová zemina je dočasne uskladňovaná  na pozemkoch podľa dohôd vlastníkov.  Spoločnosť Kolísky s.r.o. zrealizovala navážku výkopovej zeminy na pozemok, ktorého vlastníkom sa stala Carpatia Residence. Tá pri začatí stavebných prác začala odvážať nadbytočnú zeminu na skládku, v súlade s vydaným stavebným povolením a stanoviskom, ktoré vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadom.

Ide o výkopovú zeminu zo stavieb. Nejde o žiadnu skládku odpadu, ani nelegálnu zeminu a už vôbec nie o nebezpečný odpad..

Ku konaniam sa súhlasne vyjadril Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadom. Práve tento úrad, určil aj podmienky nakladania so zeminou. Rovnako ku všetkým konaniam bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor, kde boli určené podmienky aj ako sa má nakladať s ornicou.

A prečo zeminu developer vyváža do Mosta pri Bratislave ? Miesto bolo odsúhlasené Okresným úradom Bratislava a Krajským dopravným inšpektorátom z hľadiska prepravných trás a skládky zeminy.

Ide o štandardný a bežný postup pri výstavbe väčších projektov. Náš stavebný úrad vo zvýšenej miere kontroluje všetky stavebné aktivity v lokalite Pod vŕškami, aby boli v súlade so stavebným povolením, územným plánom a  príslušnými zákonmi a predpismi. V prípade akýchkoľvek pochybností stavebnej činnosti v rámci mestskej časti sa obráťte na stavebný úrad respektíve sekretariát starostu. Email: stavebnyurad@zahorskabystrica.sksekretariat@zahorskabystrica.sk,  Tel:02/65956210