Informácia o začatí správneho konania na základe žiadosti Vladimíra Vokáľa a Moniky Vokáľovej

Informácia o začatí správneho konania na základe žiadosti  Vladimíra Vokáľa a Moniky Vokáľovej

Výrub stromov – parc.č. 2661/69 – záhrada,  v k.ú. Záhorská Bystrica

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 1555/3567/2019/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Vladimíra Vokáľa a Moniky Vokáľovej, Pri Vápenickom potoku 8, 841 06 Bratislava  o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu na parc.č. 2661/69 – záhrada  v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom sú padajúce konáre zo stromu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 28.10.2019 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.

Informácia o začatí sorávneho konania – Vokáľ V.