Informácia o začatí správneho konania na základe žiadosti  Oľgy Romanovej

Informácia o začatí správneho konania na základe žiadosti  Oľgy Romanovej

Výrub stromov – parc.č. 2614/2 – zastavaná plocha a nádvorie,  v k.ú. Záhorská Bystrica

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 1555/3568/2019/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Oľgy Romanovej, Dónska 91,  841 06 Bratislava  o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu na parc.č. 2614/2 –zastavaná plocha a nádvorie  v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom  je ohrozenie statiky rod domu a ohrozenie inžinierskych sietí.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 28.10.2019 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.

Informácia o začatí správneho konania- Romanová.