Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Výrub stromov – parc.č. 3592/1 – záhrada,  v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia : 06.02.2020

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie  správneho konania sp.č.j. 29/42/2020/HUB v zmysle  § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti  Vladimír Karel a Ivona, Pribišova 35, 841 05 Bratislava v zastúpení Ing. Vladimírom Hudákom, p. Horova 18, 841 08 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 5 ks stromu na parc.č. 3592/1 – záhrada v k.ú. Záhorská Bystrica. Dôvodom je poškodzovanie  majetku, ohrozenie pri silnom vetre.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia, t.j. do 13.02.2020 na adresu hubkova@zahorskabystrica.sk.