Činnosť stavebného úradu MČ

Činnosť stavebného úradu MČ

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu na stavebnom úrade v zmysle stavebného zákona (t.j. konaní za účelom vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, kolaudačného konania, povolenia odstránenia stavby, povolenia zmeny účelu užívania, konania vo veci prerokovania priestupku, resp. správneho deliktu…), že v súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID -19 sa od 16.3.2020 do odvolania nebudú konať ústne pojednávania, zvolané na mieste stavby, resp. na miestnom úrade.

Tieto pojednávania a prerokovania sa budú konať v náhradných termínoch, o ktorých budú účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie informované v dostatočnom časovom predstihu. V prípade podania pripomienok a námietok odporúčame v súčasnosti využiť poštové služby alebo schránku, umiestnenú na budove MsÚ pri schodisku.

Ďakujeme za pochopenie.