Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 18.8.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 18.8.2020

                                                                                                         P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 18. augusta 2020 o 13:00 hod. v  zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m : 

  1. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 1.
  2. Návrh Všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 2.
  3. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove na ulici Čsl. tankistov č. 134 – tanečná miestnosť so zrkadlami žiadateľovi – Mgr. Andrea Lauková ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 3.
  4. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte bytového domu na Gbelskej ulici č. 8 žiadateľovi – LAGAKO Dental, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 4.
  5. Rôzne