Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 17.3.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 17.3.2020

                                                                                          P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 17.marec 2020 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

  1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa bod č. 1
  2. Rôzne