Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 4.2.2020

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 4.2.2020

P O Z V Á N K A

Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 1. februára 2020 o 13:00 hod.

V zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 1
 2. Správa Mestskej polície o bezpečnostnej situácii v MČ B-ZB za rok 2019, počet spáchaných priestupkov z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – predkladá veliteľ Ing. Šustr Bod č. 2
 3. Správa Okresného riaditeľstva policajného zboru o bezpečnostnej situácii v MČ B-ZB za rok 2019, počet spáchaných priestupkov a trestných činov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – predkladá riaditeľ mjr. Mgr. Petéry Bod č. 3
 4. Návrh na prenájom pozemku reg. ,,E´´ KN parc. č. 853/210, k. ú. Záhorská Bystrica spoločnosti DEKOS Bratislava, s.r.o. – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Krúpa Bod č. 4
 5. Návrh na predaj pozemku reg. ,,C´´ KN, parc. č. 3867/35, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Augustína Adamkoviča – ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Krúpa Bod č. 5
 6. Návrh na VZN Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č.1/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod č. 6
 7. Návrh na odmeny pre poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ  B – ZB, členov komisií a  obyvateľov za aktívnu spoluprácu s mestskou časťou za rok 2019 – predkladá starosta Ing. Krúpa Bod. č. 7
 8. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – predkladá kontrolór Ing. Mráz Bod č. 8
 9. Správa o činnosti komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za rok  2019 – predkladá predseda komisie MUDr. Cingelová Bod č. 9
 10. Správa o činnosti komisie školstva, mládeže a informatizácie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá predseda komisie Mgr. Šebíková Bod č. 10
 11. Správa o činnosti komisie kultúry pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá predseda komisie Mgr. Besedič, PhD. Bod č. 11
 12. Správa o činnosti komisie finančnej pre podporu investícií a rozvoja podnikania pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá predseda komisie RNDr. Masarik DrSc. Bod č. 12
 13. Správa o činnosti komisie výstavby a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá predseda komisie Ing. Kopčák Bod č. 13
 14. Správa o činnosti komisie pozemková a lesného hospodárstva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá predseda komisie p. Liďák Bod č. 14
 15. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá predseda komisie p. Sajan Bod č. 15
 16. Správa o činnosti komisie športu a cestovného ruchu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2019 – predkladá predseda komisie p. Blecha Bod č. 16
 17. Rôzne