Zber odpadu s obsahom nebezpečných látok

Zber odpadu s obsahom nebezpečných látok

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok sa uskutoční dňa 16. 5. 2020 (sobota) od 8:00 do 10:00 požiarnej zbrojnici na Gbelskej ulici. Zoznam odpadov, ktoré je možné odovzdať a taktiež aj podmienky odovzdania odpadov sú uverejnené nižšie v článku.

Prosíme o dodržiavanie aktuálne platných hygienických nariadení.

Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

Harmonogram zberu – jar 2020

Dátum Hodina Mestská časť Adresa pristavenia vozidla
16.5.2020 8:00 – 10:00 Záhorská Bystrica Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici  
16.5.2020 8:00 – 10:00 Devínska Nová Ves Istrijská ul., pred bývalou požiarnou zbrojnicou
16.5.2020 8:00 – 10:00 Karlová Ves Kempelenova ul. na parkovisku
16.5.2020 10:30 – 12:30 Lamač Segnáre – obratisko MHD
16.5.2020 10:30 – 12:30 Devín Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici
16.5.2020 10:30 – 12:30 Dúbravka Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici
23.5.2020 8:00 – 9:00 Rača Jurkovičova ul., (cca 20 m od Alstrovej)
23.5.2020 9:10 – 10:00 Rača Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného
23.5.2020 8:00 – 10:00 Ružinov Ružová dolina, pri základnej škole
23.5.2020 8:00 – 10:00 Nové Mesto areál EKO Podniku na Račianskej ul.
23.5.2020 10:30 – 12:30 Vajnory Zberné miesto na ul. Pri Mlyne

(v objekte starej zberne druhotných surovín)

23.5.2020 10:30 – 12:30 Staré Mesto roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera
23.5.2020 10:30 – 12:30 Petržalka Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD  Jednota
30.5.2020 8:00 – 10:00 Čunovo Na hrádzi, zberné miesto
30.5.2020 8:00 – 10:00 Jarovce kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC
30.5.2020 8:00 – 10:00 Vrakuňa Žitavská 5, objekt Žitava
30.5.2020 10:30 – 12:30 Rusovce Vývojová ul., zberný dvor – RUSEKO
30.5.2020 10:30 – 12:30 Podunajské Biskupice Žiacka ul. č. 2, areál MÚ

 

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM  NEBEZPEČNÝCH  LÁTOK

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha)
a nasledovných podmienok

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Bratislava, 2020