Zber odpadu s obsahom nebezpečných látok sa uskutoční v sobotu 8. októbra

Zber odpadu s obsahom nebezpečných látok sa uskutoční v sobotu 8. októbra

Milí Bystričania, v sobotu 8. októbra v čase medzi 8.00 – 10.00 hod. sa pred požiarnou zbrojnicou uskutoční zber komunálnych odpadov s obsahom nebezpečných látok. Zbierať sa budú napríklad staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Taktiež bude možné odovzdať batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky a rôzne elektrospotrebiče.

V prípade odpadov, ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Môžete sem priniesť aj:
Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.