Zber odpadov s obsahom nebezpečných látok

Zber odpadov s obsahom nebezpečných látok

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok sa uskutoční dňa 10.04.2021 (sobota) od 8:00 do 10:00 pred požiarnou zbrojnicou na Gbelskej ulici.  . Zoznam odpadov, ktoré je možné odovzdať a taktiež aj podmienky odovzdania odpadov sú uverejnené nižšie v článku.

Prosíme o dodržiavanie aktuálne platných hygienických nariadení.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM  NEBEZPEČNÝCH  LÁTOK

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 hokrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Bratislava – Záhorská Bystrica, 2021