Vyzývame obyvateľov na starostlivosť o pozemky

Vyzývame obyvateľov na starostlivosť o pozemky

Milí obyvatelia a vlastníci pozemkov v Záhorskej Bystrici, pripomíname pre každého vlastníka, nájomcu alebo správcu pozemkov zákonnú povinnosť odstraňovať buriny z poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov a chrániť tak prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je jednou zo zložiek životného prostredia. Veľkým rizikom zaburinenia je šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho na takýchto pozemkoch je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

V našom katastri je stále veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky. Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov v k. ú. MČ Bratislava-Záhorská Bystrica na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2x do roka v termínoch apríl – jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov ako aj zhoršovaniu životného prostredia a ohrozovaniu zdravia obyvateľov obce.

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad v  Bratislave, odbor pozemkový a lesný na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov. Nesplnenie zákonných povinností fyzických alebo právnických osôb môže byť sankcionované uložením pokuty podľa výmery pozemku.

Dlhodobé dažde a premočený terén spôsobili, že udržiavanie trávnatých plôch  je náročnejšie. Vyzývame preto všetkých obyvateľov, aby využili každú možnosť lepšieho počasia na údržbu svojich pozemkov. Neudržiavané a zaburinené pozemky nie sú dobrou vizitkou ani pre ich vlastníkov, a taktiež ani pre Záhorskú Bystricu.

Ďakujeme!